Normatives

Normativa de Seguretat pels Usuaris dels Recursos Informātics de la Universitat Autōnoma de Barcelona
(Aprovada a la sessiķ de Junta de Govern del dia 25 d'abril de 1996)

 


  1. Āmbit d'aplicaciķ

Els recursos informātics de la Universitat Autōnoma de Barcelona, tant els del servei d'informātica com els de la resta de les seves instal.lacions, sistemes centrals, estacions de treball, ordinadors personals, xarxes internes i externes, programaris, sistemes multiusuaris, etc., sķn per a ús exclusiu de les tasques prōpies de la Universitat per membres de la seva comunitat o persones autoritzades.

La majoria dels sistemes informātics de la Universitat estan connectats directament o indirectament a la xarxa general de la Universitat. Per aixō, el mal ús o la manca de sistemes de seguretat adequats en un d'aquests sistemes poden comprometre la seguretat en els altres sistemes de la Universitat o de les institucions a les quals la xarxa general de la Universitat estā connectada.

Com a conseqüčncia, aquesta normativa s'aplica a tothom que faci ús dels sistemes informātics de la Universitat o que disposi de sistemes o xarxes connectades directament o indirectament a la xarxa general. Una cōpia d'aquesta normativa es lliurarā a cada persona que sol.liciti un compte en un sistema informātic multiusuari o una connexiķ del seu sistema o de la seva xarxa a la xarxa general de la Universitat.

El desconeixement d'aquesta normativa no n'eximeix el compliment. La Universitat es reserva el dret d'iniciar les accions oportunes en aquells casos que si bé no estan directament previstos en la present normativa, sí que poden estar contemplats en el Codi penal o en qualsevol altra normativa de l'Estat espanyol. En aquest sentit, cal tenir en compte, entre d'altres, els articles sobre danys físics i al programari: articles 557 a 563 bis (a) del Codi penal; sobre la propietat intel.lectual: articles 534 a 534 ter. del Codi penal; sobre la normativa relativa a la confidencialitat de la informaciķ: articles 42 a 48 de la Llei orgānica 5/1992, del 29 d'octubre, de regulaciķ del tractament automatitzat de les dades de carācter personal.

  1. Assignaciķ de recursos dels sistemes informātics

Per a l'assignaciķ de recursos dels sistemes informātics (centrals o departamentals), i per a la connexiķ de sistemes i de xarxes a la xarxa general es reconeix un responsable de Recursos Informātics i dues categories d'usuaris: l'Administrador de Recursos Informātics i l'usuari final.

El responsable dels Recursos Informātics és la persona que ha de vetllar pel bon funcionament dels Recursos Informātics sota la seva tutela.

Sķn responsables dels Recursos Informātics:

L'administrador de Recursos Informātics és la persona encarregada de gestionar un o més recursos informātics (sistemes multiusuari, estacions de treball, ordinadors personals, xarxes internes, etc.) connectats directament o indirectament a la xarxa general de la Universitat.

L'administrador de Recursos Informātics depčn funcionalment del responsable dels Recursos Informātics, al qual comunicarā totes les incidčncies que hagi detectat i que pugui afectar al bon funcionament dels recursos.

L'administrador de Recursos Informātics estā obligat a acceptar la present normativa i a signar la declaraciķ d'usuari de recursos informātics. Aquesta normativa haurā d'aplicar-la als recursos que ell gestiona, notificar-la i aplicar-la als usuaris que depenen d'ell. Igualment haurā d'aplicar les altres normatives específiques que puguin existir.

L'administrador de Recursos Informātics es compromet a seguir les recomanacions dels Serveis Informātics en qüestions de seguretat i a col.laborar activament en la detecciķ, el seguiment i la identificaciķ dels possibles implicats en la vulneraciķ de la present normativa.

L'usuari final és la persona que disposa d'un compte d'usuari en un sistema informātic multiusuari o en un servidor d'ordinadors personals, que estigui connectat directament o indirectament a la xarxa general de la Universitat.

L'usuari final estā obligat a acceptar la present normativa i a signar la declaraciķ d'usuari de recursos informātics, i es compromet a seguir les recomanacions dels Serveis Informātics i les dels gestors tčcnics de Recursos Informātics en qüestions de seguretat.

L'usuari signant estā obligat a comunicar als responsables pertinents qualsevol canvi en la titularitat del recurs informātic que tingui assignat i mentre aquesta notificaciķ no es produeixi continua essent l'únic responsable a tots els efectes dels usos que se'n derivin.

El responsable de Recursos Informātics, per motius d'incompliment de la present normativa, es reserva el dret de denegar, de manera preventiva i provisional, la sol.licitud d'alta d'usuari en els sistemes informātics multiusuari, i/o la de connexiķ d'un sistema o xarxa a la xarxa general de la Universitat. Serā la comissiķ de disciplina informātica la que donarā carācter definitiu a la mesura.

 

Responsabilitats dels usuaris

Es considera incompliment de les condicions d'ús dels recursos informātics, els supōsits següents:

Es considera incompliment lleu qualsevol dels supōsits 1 i 2.

Es considera incompliment greu qualsevol dels supōsits 3, 4 i 5, o bé l'acumulaciķ de 2 incompliments lleus.

Es considera incompliment molt greu qualsevol dels supōsits 6 i 7, o bé l'acumulaciķ de 2 o més dels supōsits de carācter greu.

L'incompliment d'aquesta normativa en qualsevol grau comportarā de forma preventiva la immediata la suspensiķ dels comptes en els sistemes informātics, i/o la desconnexiķ dels sistemes o xarxes de la xarxa general de la Universitat.

Pels supōsits 1 i 2 s'aplicarā una suspensiķ de l'ús de tots els equipaments informātics de la UAB, d'una durada māxima d'un mes.

Pels supōsits 3, 4 i 5 s'aplicarā una suspensiķ de l'ús de tots els equipaments informātics de la Universitat amb una durada d'entre 1 i 3 mesos. Seran els responsables dels Recursos Informātics, prčvia audičncia a la persona interessada i amb notificaciķ al director del centre, els qui aplicaran les suspensions d'ús dels equipaments informātics als qui hagin comčs els incompliments lleus o greus.

Pels incompliments considerats de carācter molt greu s'aplicarā una suspensiķ en l'ús de qualsevol equipament informātic de la Universitat amb una durada superior a 3 mesos. Seran el responsable dels Recursos, prčvia audičncia a la persona interessada, l'encarregats d'aplicar la mesura quan l'incompliment es produeixi dins el seu respectiu āmbit competencial, i ho serā el gerent quan es produeixi en l'āmbit dels serveis centralitzats. Aquestes sancions tindran carācter preventiu fins que la Comissiķ de Disciplina Informātica no les hi doni un carācter definitiu.

Les despeses econōmiques derivades de la restituciķ dels desperfectes materials causats per incompliment de la normativa seran a cārrec de qui les hagi ocasionades.

Contra les resolucions d'aquests ōrgans les persones interessades podran interposar recurs ordinari davant el rector.

Aquelles faltes especialment greus poden implicar l'obertura d'un expedient sancionador, al marge de les mesures anteriors previstes.

El responsable dels Recursos Informātics estā habilitat per elevar a la Comissiķ de Disciplina Informātica corresponent aquells casos que, sense estar explícitament contemplats en la present normativa, pugui considerar sancionables.

Els administradors de Recursos Informātics passaran notificaciķ de les mesures adoptades preventivament i dels danys causats (amb la informaciķ pertinent sobre les proves del fet) a les persones físiques perjudicades i/o als responsables dels departaments o institucions afectades per l'incompliment.

Les mesures abans esmentades s'aplicaran sense perjudici de les accions disciplināries, civils o penals que, en el seu cas, corresponguin respecte a les persones presumptivament implicades.

La Junta de Govern de la Universitat Autōnoma de Barcelona nomenarā una Comissiķ de Disciplina Informātica, que tindrā les funcions següents:

La Comissiķ de Disciplina Informātica estarā formada per:

 


Declaraciķ d'usuari de recursos informātics

En / Na :


amb DNI núm. :


professor / PAS / estudiant de la Universitat Autōnoma de Barcelona, amb identificaciķ

del compte :


i amb identificaciķ del node :


Declaro:

12. Que sķc usuari dels recursos informātics de la Universitat Autōnoma de Barcelona.

13. Que em comprometo a utilitzar aquests recursos per a ús exclusiu de les tasques prōpies de la Universitat, d'acord amb els principis que inspiren els Estatuts de la UAB.

14. Que conec la normativa de seguretat per als usuaris dels recursos informātics de la UAB i accepto complir-la en tots els seus termes.

15. Que, així mateix, em comprometo a complir les instruccions i les normes d'aplicaciķ dictades pels ōrgans competents de la UAB i les que s'estableixen amb carācter general per la legislaciķ vigent.

16. Que autoritzo a l'administrador de Recursos Informātics a accedir a la informaciķ continguda en els recursos informātics utilitzats pel sotasignant només per motius de seguretat.

(Signatura de l'usuari)

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallčs),


de


de